1 OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ACT 1994 ACT 514  
2

GARIS PANDUAN BAGI AKTA KESELAMATAN DAN

KESIHATAN PEKERJAAN 1994

AKTA 514
3

AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT 1988

Akta 342
4 AKTA POLIS 1967 AKTA 344