PUSAT KESELAMATAN, KESEJAHTERAAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (COHSaW) UiTM CAWANGAN SELANGOR.

 

Jawatankuasa kecil Unit Human Factors & Ergonomics

 

Unit ini memusatkan perkhidmatan yang berorientasikan faktor-faktor kemanusiaan, persekitaran dan peralatan (H: M: E). Bagi melancarkan tadbir urus, unit ini terbahagi kepada dua (3) seksyen iaitu a) sikap & risiko pengguna jalanraya, b) ergonomic pejabat dan, c) logistik dan alat bantuan.

 

Carta organisasi.

 

FUNGSI DAN BIDANG TUGAS

Umum.

 1. Memberikan khidmat nasihat kepada staf dan pelajar mengenai masalah-masalah berkaitan ergonomic di tempat kerja dan kesihatan sikap pengguna jalanraya.
 2. Menjalankan aktiviti promosi ergonomik di dalam fakulti dan kampus
 3. Melakukan survey bagi mengenalpasti masalah ergonomik di kalangan staf dan pelajar.
 4. Menyediakan bahan-bahan promosi kesihatan.
 5. Merekod, menyiasat, dan mencadangkan penyelesaian kes yang berlaku di dalam kampus berkaitan faktor sikap pengguna.
 6. Menyiasat dan menyelesaikan kes-kes penyakit pekerjaan di kalangan staf dan pelajar yang datang ke unit ergonomik.
 7. Membuat saringan sikap terhadap warga UCS mengenai sikap dan risiko di jalanraya.
 8. Bekerjasama dengan bahagian-bahagian lain, terutama bahagian promosi dan latihan bagi memastikan staf-staf yang memerlukan latihan mendapat latihan sewajarnya.
 9. Menjalankan aktiviti-aktiviti promosi yang lain.
 10. Mengurus keperluan OKU yang berkaitan ergonomik.
 11. Menyelaras program latihan berkaitan Persekitaran OKU.
 12. Mengurus kaedah untuk menangani dan mengawal hazard ergonomik yang berpotensi mendatangkan risiko kesihatan pekerjaan di tempat kerja.
 13. Megurus pemeriksaan tempat kerja bagi memastikan pematuhan aspek ergonomik di tempat kerja
 14. Memberikan khidmat nasihat dan membangunkan peraturan dan garis panduan berkaitan aspek ergonomik.
 15. Melakukan penilaian ergonomik di tempat kerja (Initial ERA and Advance ERA 2017) apabila perlu.
 16. Mencadangkan penambahbaikan selepas penilaian dilakukan.
 17. Menyelaras program latihan berkaitan ergonomic.
 18. Menyelaras aktiviti promosi berkaitan ergonomic.
 19. Mengetuai penyiasat aduan pekerja berkaitan ergonomik dan lain-lain aduan.
 20. Menyelaras pengauditan ergonomic berdasarkan akta dan peraturan yang dikuatkuasakan.
 21. Menguruskan alat bantuan ergonomic untuk kegunaan berdasarkan penilaian dan kululusan jawatankuasa.

Khusus

 1. Membantu menjalankan penilaian risiko ergonomik di tempat kerja bagi berdasarkan Garispanduan Penilaian Risiko Ergonomic Di Tempat Kerja 2017.
 2. Membantu membangunkan peraturan dan garis panduan berkaitan aspek ergonomik.
 3. Mencadangkan langkah penambahbaikan selepas penilaian ERA.
 4. Membantu menjalankan latihan berkaitan ergonomik seperti ‘manual handling, ‘safe lifting techniques’, ‘VDU’ dan lain-lain.
 5. Menyimpan rekod berkaitan seksyen ergonomik.
 6. Melaksanakan kaedah untuk menangani dan mengawal hazad ergonomik yang berpotensi mendatangkan risiko kesihatan pekerjaan di tempat kerja.
 7. Melaksanakan pemeriksaan tempat kerja bagi memastikan pematuhan aspek ergonomik di tempat kerja
 8. Memberikan khidmat nasihat dan membangunkan peraturan dan garis panduan berkaitan aspek ergonomik.
 9. Melaksankan penilaian ergonomiks di tempat kerja (Initial ERA and Advance ERA) apabila perlu.
 10. Melaksanakan program latihan dan aktiviti promosi berkaitan ergonomic.
 11. Melaksanakan penyiasat aduan pekerja berkaitan ergonomik dan lain-lain aduan.
 12. Melaksanakan pengauditan ergonomik berdasarkan peraturan yang dikuatkuasakan.

 

Staf Pentadbiran

 1. Menjadi sekretariat bagi sektor kesihatan pekerjaan dan persekitaran.
 2. Membantu fungsi unit mengikut akta dan peraturan yang berkaitan
 3. Membantu hal-hal pentadbiran dan kewangan unit ergonomik.
 4. Menyimpan rekod berkaitan kesihatan pekerjaan dan persekitaran.
 5. Membantu dalam latihan, promosi dan analisa data serta keberkesanan program kesihatan pekerjaan dan persekitaran.

 

Unjuran staff 2020. 

Bil.

Jawatan

Gred

Kekosongan

1

Ketua seksyen sikap & risiko jalanraya

41

1

2

Ketua seksyen ergonomic pejabat

41

1

3

Ketua seksyen logistic dan alat bantuan

41

1

4

Penilai bertauliah setiap kampus dan Shah Alam (6 + 1)

29/41

7

 

 Emolumen Staf 

Bil

Jawatan

bilangan

Gaji & Elaun (RM)

Jumlah (RM)

Jumlah tahunan

(RM)

1

Ketua seksyen sikap & risiko jalanraya

1

3047.00

3047.00

 

2

Ketua seksyen ergonomic pejabat

1

3047.00

3047.00

 

3

Ketua seksyen logistic dan alat bantuan

1

3047.00

3047.00

 

4

Penilai bertauliah setiap kampus dan Shah Alam (6 + 1)

7

2695.02

2695.02

 

 

JUMLAH BESAR

 

 

11,836.02

142,032.24

 

Peruntukan kewangan 2020 

Bil.

Aktiviti

Bilangan

Peruntukan (RM)

1

Latihan kompetensi (Initial dan Advance ERA)

RM2,800 X 8 orang

22,400

2

Tuntutan perjalanan mengikut kelayakan kelas perbatuan dan perbelanjaan harian untuk 5 kampus UCS bagi maksud menjalankan penilaian dan program ergonomik

6 kampus + Shah Alam

13,000

3

Percetakan bahan promosi

 

2,000

4

Hari kesedaran ergonomic – Healthy back school

Disember setiap tahun

4,000

5

Pembelian alatan bantuan ringkas bagi maksud modifikasi ergonomic pejabat – tujuan demonstrasi atau pinjaman jangkamasa pendek

 

5,000

6

Lain-lain

-

2,000

7

Peralatan penilaian

·         Sound level meter

·         Wind meter

·         Thermometer

·         Vibration meter

·         Lux meter

·         Peti pertolongan cemas

 

 

 

5,000

5,000

1,000

5,000

600

Total

 

 

65,000

 

Jadual operasi dan justifikasi permohonan perjawatan (Jurupulih Carakerja, Pegawai Kesihatan Persekitaran).

 

Bil.

Jawatan

Gred

Kekosongan

Tugas umum

Tugas-tugas khusus

1

Ketua seksyen sikap & risiko jalanraya

 

41

1

Membantu koordinator unit menjalankan tugas-tugas umum dan khusus seperti yang dinyatakan di atas. Mengawal selia kampus-kampus di bawah UCS dan Shah Alam.

a)    Mengurus kaedah untuk menangani dan mengawal hazard ergonomik yang berpotensi mendatangkan risiko kesihatan pekerjaan di tempat kerja.

b)    Megurus pemeriksaan tempat kerja bagi memastikan pematuhan aspek ergonomik di tempat kerja

c)    Memberikan khidmat nasihat dan membangunkan peraturan dan garis panduan berkaitan aspek ergonomik.

d)    Mencadangkan penambahbaikan selepas penilaian dilakukan.

e)    Menyelaras program latihan dan aktiviti promosi berkaitan ergonomic.

f)     Mengetuai penyiasat aduan pekerja berkaitan ergonomik dan lain-lain aduan.

g)    Melaksanakan pengauditan ergonomik berdasarkan peraturan yang dikuatkuasakan.

h)    Menyiasat dan menyelesaikan kes-kes penyakit pekerjaan di kalangan staf dan pelajar yang datang ke unit ergonomik.

i)     Melaksanakan penyiasatan aduan pekerja berkaitan ergonomik dan lain-lain aduan.

j)     Memberikan khidmat nasihat dan membangunkan peraturan dan garis panduan berkaitan aspek ergonomik.

k)    Melaksankan penilaian ergonomik di tempat kerja (Initial ERA and Advance ERA) apabila perlu.

l)     Mencadangkan langkah penambahbaikan selepas penilaian ERA.

m)  Melaksanakan program latihan dan aktiviti promosi berkaitan ergonomik.

n)    Bekerjasama dengan bahagian-bahagian lain, terutama bahagian promosi dan latihan bagi memastikan staf-staf yang memerlukan latihan mendapat latihan sewajarnya.

o)    Menyelaras pengauditan ergonomik berdasarkan peraturan yang dikuatkuasakan.

1.    Memberikan khidmat nasihat dan promosi kesihatan kepada staf dan pelajar mengenai ergonomik asas dan kesihatan sikap pengguna jalanraya.

2.    Menjalankan aktiviti promosi ergonomik di dalam fakulti dan kampus

3.    Melakukan soal selidik bagi mengenalpasti masalah ergonomic/factor kemanusiaan jalanraya di kalangan staf dan pelajar.

4.    Membuat saringan sikap dan faktor kemanusiian terhadap warga UCS mengenai sikap dan risiko di jalanraya.

5.    Membantu melakukan penyiasatan kemalangan jalanraya di kampus berdasarkan komponen ergonomik dan sikap/faktor kemanusiaan.

 

2

Ketua seksyen ergonomik pejabat

41

1

1.    Memberikan khidmat nasihat dan promosi kesihatan kepada staf dan pelajar mengenai ergonomik di tempat kerja.

2.    Menjalankan aktiviti promosi ergonomik di pejabat di dalam fakulti dan kampus.

3.    Melaksana dan memantau proses penilaian ergonomik di tempat kerja (Initial ERA and Advance ERA 2017) apabila perlu.

4.    Melaksanakan program latihan dan aktiviti promosi berkaitan ergonomic tempat kerja.

5.    Melaksanakan penyiasat aduan pekerja berkaitan ergonomik pejabat dan lain-lain aduan berkaitan.

3

Ketua seksyen logistic dan alat bantuan

41

1

1.    Memberikan khidmat nasihat dan promosi kesihatan kepada staf dan pelajar mengenai alat bantuan dan adaptasi ergonomik di tempat kerja.

2.    Menjalankan aktiviti promosi ergonomik serta keperluan OKU  di dalam fakulti dan kampus.

3.    Mengurus keperluan OKU yang berkaitan ergonomik.

4.    Menyelaras program latihan berkaitan Persekitaran OKU.

5.    Menguruskan alat bantuan ergonomik untuk kegunaan berdasarkan penilaian dan kululusan jawatankuasa.

4

Penilai bertauliah setiap kampus UCS dan Shah Alam (6 + 1)

29/41

7

Membantu ketua-ketua seksyen dan koordinator unit menjalankan tugas-tugas umum dan khusus seperti yang dinyatakan di atas. Keutamaan adalam mengawal selia keadaan di kampus masing-masing. Perjawatan adalah berdasarkan lokasi seperti berikut:

a)    Puncak Alam

b)    Shah Alam

c)    Dengkil

d)    Sungai Buloh

e)    Selayang

f)     Puncak Perdana

g)    Teluk Intan

*Guna sama untuk kampus-kampus lain sekiranya terdapat keperluan.

1.    Menyimpan rekod berkaitan seksyen ergonomik.

2.    Melaksanakan kaedah untuk menangani dan mengawal hazad ergonomik yang berpotensi mendatangkan risiko kesihatan pekerjaan di tempat kerja.

3.    Melaksanakan pemeriksaan tempat kerja bagi memastikan pematuhan aspek ergonomik di tempat kerja

4.    Memberikan khidmat nasihat peraturan dan garis panduan berkaitan aspek ergonomik.

5.    Melaksankan penilaian ergonomik di tempat kerja (Initial ERA and Advance ERA) apabila perlu.

6.    Melaksanakan program latihan dan aktiviti promosi berkaitan ergonomik.

7.    Membantu melaksanakan penyiasat aduan pekerja berkaitan ergonomik dan lain-lain aduan.

8.    Membantu menjalankan penilaian risiko ergonomik di tempat kerja berdasarkan Garispanduan Penilaian Risiko Ergonomic Di Tempat Kerja 2017.

9.    Membantu membangunkan peraturan dan garis panduan berkaitan aspek ergonomik.

10. Menjalankan langkah penambahbaikan selepas penilaian ERA.

11. Membantu menjalankan latihan berkaitan ergonomik seperti ‘manual handling, ‘safe lifting techniques’, ‘VDU’ dan lain-lain.

12. Menjalankan aktiviti-aktiviti promosi yang lain.

13. Memberikan khidmat nasihat kepada staf dan pelajar mengenai masalah-masalah berkaitan ergonomik di tempat kerja dan kesihatan sikap pengguna jalanraya.

14. Menjalankan aktiviti promosi ergonomik di dalam fakulti dan kampus

15. Melakukan survey bagi mengenalpasti masalah ergonomik di kalangan staf dan pelajar.

16. Menyediakan bahan-bahan promosi kesihatan.

17. Menyiasat kes-kes penyakit pekerjaan di kalangan staf dan pelajar yang datang ke unit ergonomik.

18. Membuat saringan sikap terhadap warga UCS mengenai sikap dan risiko di jalanraya.

19. Merekod, menyiasat, dan mencadangkan penyelesaian kes yang berlaku di dalam kampus berkaitan faktor sikap pengguna jalanraya.

  

Dokumen rujukan dan tanggungjawab.

 1. Kemudahan golongan kurang upaya - https://jkt.kpkt.gov.my/jkt/resources/PDF/Pekeliling%20JKT/2014/Garis_Panduan_Kemudahan_Masyarakat.pdf
 2. Guidelines on Ergonomics Risk Assessment at Workplace 2017 - http://www.dosh.gov.my/index.php/en/competent-person-form/occupational-health/guidelines/ergonomic/2621-01-guidelines-on-ergonomics-risk-assessment-at-workplace-2017/file
 3. Kemudahan akses kurang upaya MS1184:2014 - https://www.mpsp.gov.my/brgonline/admin/part3.pdf
 4. KKM buku for disabled drivers licensing – www.moh.gov.my/buku_panduan_vokasional
 5. Manual garispanduan dan piawaian perancangan Negeri Selangor - http://www.jpbdselangor.gov.my/Laporan/Manual_Garis_panduan_piawaian_JPBDselangor/ver_ke2/ManualGarisPanduandanPiawaianPerancanganNegeriSelangor.pdf
 6. Pelan tindakan OKU 2016-2022 - http://www.jkm.gov.my/jkm/index.php?r=portal/left&id=czJqRVdZKzZTNER3WWt4VHpERnBCdz09